Ułatwienia dostępu

Klauzula informacyjna

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PŁOCKU

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Piasta Kołodzieja 7 09-400 Płock, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zwana dalej „ SP16 w Płocku”.

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb SP16 w Płocku i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do SP16 w Płocku. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do SP16 w Płocku. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki.

Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO*. Dodatkowo za zgodą, dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

 1. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez SP16 w Płocku?

 

 1. dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.,
 2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych, diagnozy, wywiady przeprowadzone przez szkolnych specjalistów),
 3. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej,
 4. informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez SP16 w Płocku,
 5. informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,
 6. informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
 7. informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach [1],
 8. wizerunek zarejestrowany   poprzez   instalację monitoringu   wizyjnego   w   budynku  SP16 w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony  mienia  i  zachowania  w  tajemnicy informacji,  których  ujawnienie  mogłoby  narazić stronę dziecka na szkodę[2],
 9. wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń – Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.

 

 1. Komu SP16 w Płocku przekazuje dane osobowe?

SP16 w Płocku  przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Miasto Płock, Zarząd Jednostek Oświatowych,  MOPS, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu.

Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę dziennika elektronicznego czy sekretariatu) po zawarciu przez SP16 w Płocku  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są w tym przypadku:

 • WIZJANET SP Z O. O., REGON: 072145024, NIP: 5471837042, ul Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała,
 • KRAKFIN S.C., REGON: 351583171, NIP: 6772093708, ul. Bartosza Głowackiego 10b lok. 20, 30-085 Kraków.

 

 1. Jak długo SP16 w Płocku przechowuje dane?

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez SP16 w Płocku przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[3] dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

 1. Jakie są Twoje  prawa?

Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
 • poprawienia lub sprostowania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO[4]),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 1. Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[1]Punkty od a) do g) regulują przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 tj.),

[2]art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.);

[3]Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.)

[4]ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1)

 

Union Dental
Adres
ul. Piasta Kołodzieja 7
09-400 Płock
Kontakt
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(24) 364 31 21
Godziny otwarcia
 • Sekretariat
  7:30 - 15:30
 • Świetlica

  7:00 - 16:00

© Szkoła Podstawowa nr 16. All rights reserved.
.
© Szkoła Podstawowa nr 16 w Płocku