Ułatwienia dostępu

 

REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR16 MIKOŁAJA KOPERNIKA W PŁOCKU

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła Podstawowa nr16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku prowadzi klasy sportowe wg zasad określonych w Statucie.
 2. Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa 5 lat. Z rozszerzonym programem piłki ręcznej od poziomu klasy IV do klasy VIII.
 3. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi.
 4. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
 5. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego ( bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce, testy sprawnościowe oraz badania lekarskie przez lekarza-specjalistę)
 6. Na wniosek nauczyciela-opiekuna grupy sportowej dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy sportowej z końcem okresu roku szkolnego. Nauczyciel dokonuje oceny przydatności ucznia do dalszego szkolenia w terminie do końca maja każdego roku lub w uzasadnionych przypadkach po obozie sportowym.
 7. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o przeniesieniu ucznia klasy sportowej do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
 8. Rodzic/prawny opiekun składa odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni.
 9. Dyrektor Szkoły powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania.

W skład Komisji wchodzą:

- Przewodniczący Zespołu Wychowania Fizycznego

- Wychowawca Klasy                            

- Pedagog

- Psycholog

- Wicedyrektor

- Dyrektor

Komisja po analizie dokumentów sporządza protokół i podejmuje decyzję, którą przekazuje rodzicowi.  Decyzja Komisji jest ostateczna.

II.PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

1.Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 16 w Płocku, a ponadto:

 • ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i nauczyciela wychowania fizycznego  klasy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu;
 • ma prawo do badań w przychodni sportowo-lekarskiej;
 • ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela grupy sportowej ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły;
 • po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału omawianego w czasie swojej nieobecności;
 • absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność;
 • uczniowie mogą ubiegać się o dofinansowanie obozu sportowego.

 

III. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

1. Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu ucznia Szkoły Podstawowej nr l6 w Płocku, a ponadto ma obowiązek:

 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć. W przypadku otrzymania stroju sportowego z PAPR lub ze szkoły ma obowiązek dbać o niego;
 • reprezentować godnie szkołę w zawodach sportowych;
 • uczestniczyć w obozach sportowych organizowanych dla ucznia klas sportowych;
 • poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo- lekarskiej, z tym,że:
 • za przeprowadzenie zgodnie z postanowieniami, badań lekarskich odpowiadają rodzice ucznia,
 • za kontrolę posiadania aktualnych badań odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego, który prowadzi szkolenie sportowe w klasie, do której uczęszcza uczeń;
 • dbać o sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego;
 • przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących;
 • przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się regulaminowi tych obiektów;
 • przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek;
 • długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia powyżej 30 dni przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza oraz rodzica/prawnego opiekuna;
 • z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do postanowień powyższego regulaminu podczas zajęć wychowania fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego przewidziane są kary zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 16 w Płocku.

2. Ponadto uczeń może ponieść karę w postaci:

 •  pozbawienia prawa aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego(dotyczy tylko lekcji wychowania fizycznego obejmującego szkolenie z piłki ręcznej);
 • pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych w czasie ustalonym przez nauczyciela wychowania fizycznego;
 • pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym;
 • usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na rodziców/prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie;

3. O nałożeniu w/w kar decyduje nauczyciel wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą klasy;

4. Uczniowie klas sportowych osiągający słabe wyniki w nauce, sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze, oraz nie podnoszący własnego poziomu sportowego mogą być przenoszeni do klasy „niesportowej” na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą Rady Pedagogicznej i Dyrektora.

 

Union Dental
Adres
ul. Piasta Kołodzieja 7
09-400 Płock
Kontakt
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(24) 364 31 21
Godziny otwarcia
 • Sekretariat
  7:30 - 15:30
 • Świetlica

  7:00 - 16:00

© Szkoła Podstawowa nr 16. All rights reserved.
.
© Szkoła Podstawowa nr 16 w Płocku